Het Coopkracht-charter: een antwoord op je vragen

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 5 oktober kwamen we samen om te stemmen over het nieuwe Charter en toetreding van aspirant-leden tot het Coopkracht-netwerk. Het zorgde voor een levendige discussie, waarbij vanuit verschillende leden bezorgheden werden geuit over de nieuwe voorgestelde aanpak. Want wat gebeurt er met een netwerk als iedereen zomaar lid kan worden?

De Raad van Bestuur nam de opmerkingen over het charter ter harte. We komen bij je terug met antwoorden op je vragen én met een uitnodiging om hierover met ons het gesprek aan te gaan op de Dag van de Coöperatie op 8 december in ’t Werkhuys. Daarover later meer.

Nieuwe visie
Misschien eerst nog even terug in de tijd. Begin 2021 deed het bestuur een belronde en interviewde het merendeel van de leden van Coopkracht. Zo haalden we banden aan en verzamelden we een schat aan informatie: wie zijn onze leden, wat zijn troeven van Coopkracht en wat zijn knelpunten?

Het bestuur formuleerde vervolgens een visie en een kader waarbinnen we een toekomststrategie wilden uitwerken. Om die toekomststrategie vorm te geven, nodigden we de leden uit om deel te nemen aan werkgroepen rond dienstverlening, samenwerking in de sector, ledenbetrokkenheid, enz. Al gauw botsten we echter op een aantal essentiële vragen en kwesties. We stelden vast dat we voor een kleine organisatie te breed bleven kijken.

We kwamen tot een aantal scenario’s: van stoppen tot aan het positioneren van Coopkracht als een knooppunt in een netwerk van coöperaties. Na veel gesprekken en debatten kozen we voor dat laatste: Coopkracht als een bruisende haven waar coöperaties komen ‘tanken’, uitwisselen en delen met elkaar, en weer de wereld intrekken.

In de toekomst zien we Coopkracht als een wervende en inspirerende ledenorganisatie die haar leden en de verhalen van leden centraal zet. We geven leden een podium en delen succes- en faalverhalen. We zetten in op verbinding en netwerking tussen de leden, die op onze evenementen nieuwe ideeën opdoen en handelspartners vinden.

Passend bij deze nieuwe visie zouden we de deur openzetten voor àlle coöperaties en aanverwante organisaties. We blijven niet in onze eigen echokamer zitten en reiken ook uit naar partners, buiten ons ledenbestand en onze gebruikelijke contacten, die waardengedreven werken. Zo spreken we een breder publiek aan met ons coöperatief verhaal en doen we nieuwe inspiratie op.

Het charter
Voorheen werd de Raad van Bestuur ingeschakeld als ‘gate-keeper’ bij nieuwe lidmaatschapsaanvragen. Via een ingevuld ICA-kompas, een online aanvraagformulier en de statuten werd het aspirant-lid gevraagd aan te tonen aansluiting te kunnen vinden bij het netwerk. Het bestuur besliste uiteindelijk over de toelating.

Met het oog op onze nieuwe visie willen we de toeleiding van nieuwe leden anders inrichten. We willen niet meer bepalen en uitsluiten: deze wel, deze niet. Het ‘gate-keepersschap’ past ons niet meer (en blijkt heden ten dage lastiger dan ooit - een teken van complexiteit van het huidige landschap).

Enter het charter. We werken voortaan met een inspirerend charter in plaats van met een rigide kompas. Dit charter is een engagementsverklaring voor onze bestaande en nieuwe leden, waarin we de nieuwe ambitie van Coopkracht als bruisende haven vertalen in twee concrete engagementen: 1) het coöperatieve verleden te waarderen en continuïteit te geven aan haar kracht en 2) een uitnodiging om individueel én als groep vooruit te kijken naar de wereld van de volgende generaties.

Als onderdeel van je lidmaatschap van het netwerk vraagt Coopkracht om dit charter goed te keuren, te ondertekenen en vooral om ernaar te handelen. De goedkeuring door het bestuur komt te vervallen.

En bij dat laatste stuk wringt het schoentje voor een deel van de leden. Zetten we het netwerk zo niet open voor andere organisaties die niks met het coöperatieve gedachtengoed te maken hebben?

Antwoord op je vragen
Tijdens de BAV kwamen een aantal zaken naar voren die we met het bestuur besproken hebben. We geven hieronder een eerste antwoord en gaan er graag met je over in gesprek tijdens een speciale workshop op de Dag van de Coöperatie op 8 december.

Kunnen alleen coöperaties lid zijn? Kunnen BV’s/VZW’s lid zijn?
We reiken de hand naar partners buiten onze gebruikelijke contacten die waardengedreven werken. Iedereen is welkom mits de ondertekening van het charter.

Is er een mogelijkheid om te kijken naar twee soorten leden: met en zonder stemrecht?
We willen kijken naar een tweedeling in het soort leden: coöperaties en organisaties de promotie van het coöperatieve gedachtegoed en/of de ondersteuning van coöperaties als statutaire doelstelling hebben met stemrecht, en alle andere organisaties (vzw’s, bv’s etc) zonder stemrecht in de AV.

Als we ons openstellen naar coöperaties die eigenlijk geen CV zijn, maar de CV structuur misbruiken, kan Coopkracht misbruikt worden als kwaliteitslabel.
Controle van criteria voor toetreding blijft lastig, via de statuten is dit bijvoorbeeld niet altijd sluitend vast te stellen. We behouden daarom onze open policy, maar we stellen voor om jullie, als Algemene Vergadering, meer te betrekken. De Algemene Vergadering heeft nu al de bevoegdheid om het misbruik van het lidmaatschap door een lid aan te kaarten. Elk lid zou dit mits een schriftelijke argumentatie op de AV kunnen agenderen. We gaan de dialoog aan met het besproken lid en kijken of we tot een oplossing kunnen komen.
 

Wie beslist er over aspirant-leden als gate-keeper?
We willen inspireren en een verwelkomende omgeving creëren. Dat doen we door kennisuitwisseling en dialoog, niet door uitsluiting. De maatschappij -en bij uitbreiding het coöperatieve veld- is niet zwart/wit. We roepen onze leden op om die dialoog aan te gaan: als je je niet kunt vinden in het lidmaatschap van een bepaalde coöperatie of organisatie, dan hopen we dat je dat aankaart en bespreekbaar maakt.

Is het charter voor eeuwig geldig in de tijd?
Elk jaar, bij de vernieuwing van het lidmaatschapsgeld, voorzien we een vinkje om opnieuw akkoord te gaan met het Charter.

Hoe nu verder?
Op de Dag van de Coöperatie gaan we graag het gesprek met je aan over het charter en de nieuwe manier van ledentoelating. In het programma voorzien we tijd om in workshopvorm na te denken over het beste plan-van-aanpak. Kom zeker langs en laat je stem hierin horen.  

Voor iedereen die er op 8 december niet bij kan zijn: de resultaten van deze workshop presenteren we achteraf ook op onze website en in de nieuwsbrief. Heb je in de tussentijd nog vragen of opmerkingen, weet ons zeker te vinden.

De Raad van Bestuur van Coopkracht
Nele Smets
Peter Bosmans
Tom Wouters
Marc Bosschaert
Stijn Vanhandsaeme
Lieven Vandeputte
Jos Motmans

info@coopkracht.be 

Het tekenen van het charter