Bijzondere Algemene vergadering Coopkracht

Geannuleerd

Vermits we op deze vergadering een statutenwijziging wilden voorleggen, is er een minimale aanwezigheid van de helft +1 aantal leden noodzakelijk. We merken aan het aantal inschrijvingen dat we dit quorum niet halen.

Bijgevolg wordt deze BAV van 15/05/2024 geannuleerd.

Eerstdaags komt er een nieuwe oproep voor deze BAV. Deze BAV zal samenvallen met de reeds geplande jaarlijkse algemene vergadering op woensdag 5 juni 2024 om 15u30 in Antwerpen. Vermits dit een 2de bijeenroeping is, is er voor de BAV geen minimumaantal aanwezigen meer vereist.

We hopen u alvast op de algemene vergadering van 5 juni te mogen ontvangen. Inschrijven kan via deze link.

Bekijk hier de huidige statuten.

Bekijk hier het voorstel tot wijziging van de statuten.