Model van oproeping voor de Raad van Bestuur

[naam + rechtsvorm]
[adres zetel]
[ondernemingsnummer]
 
Aan de heer/mevrouw [naam]
[adres]
 
[plaats], [datum]
 
Geachte,
 
Graag nodigen wij u hiermee uit voor de Raad van Bestuur van [naam vennootschap] die zal plaatsvinden op [datum] om [uur] in [plaats en adres].
 
AGENDA
1) Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van [datum laatste RvB]
2) Voorbereiding van de Algemene Vergadering van [datum].
3) ...
4) Varia
 
In bijlage vindt u volgende documenten ter voorbereiding van de vergadering:
[lijst van documenten in bijlage]
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen.
Hoogachtend,
Voor de Raad van Bestuur,
[handtekeningen]