Model van verslag van de Algemene Vergadering

[naam + rechtsvorm]
[adres zetel]
[ondernemingsnummer]
 
ALGEMENE VERGADERING
 
Verslag van de vergadering van [datum] om [uur] die plaats vond in [adres].
Aanwezig: [lijst namen opgesteld volgens de aanwezigheidslijst]
Verontschuldigd: [namen]
Volmachten: [namen]
 
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat de Algemene Vergadering op regelmatige wijze werd bijeengeroepen.
De voorzitter stelt vast dat het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandelen [aantal] bedraagt, op een totaal aantal van [aantal] aandelen.
De vergadering kan dus geldig beraadslagen / kan dus niet beraadslagen.
 
Agenda :
1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van [datum vorige AV]
2) Voorstelling en goedkeuring van het activiteitenverslag
3) Balans en resultatenrekening
4) Verslag van de commissaris
5) Kwijting van de bestuurders
6) Statutaire benoeming(en) en ontslag(en)
7) Varia
 
De beraadslagingen en stemmingen zijn geopend om [uur].
 
[Elk agendapunt hernemen, beknopte samenvatting van de beraadslagingen maken, de uiteindelijke beslissing (na stemming) weergeven.]
 
De voorzitter sluit de algemene vergadering om [uur].
 
Gelezen en goedgekeurd,
[handtekeningen]