Model van oproeping voor de algemene vergadering

[naam en rechtsvorm vennootschap]
[maatschappelijke zetel]
[ondernemingsnr.]
 
Aan de heer/mevrouw [naam]
[adres]
 
[plaats], [datum]
 
Geachte,
 
Graag nodigen wij u hiermee uit voor de Algemene Vergadering van [naam bedrijf] die zal plaatsvinden op [datum] om [uur] in [plaats en adres].
 
AGENDA
1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van [datum laatste AV]
2) Voorstelling en goedkeuring van het activiteitenverslag
3) Balans en resultatenrekening
4) Verslag van de commissaris
5) Kwijting van de bestuurders
6) Statutaire benoeming(en) en ontslag(en)
7) Varia
 
In bijlage vindt u volgende documenten ter voorbereiding van de vergadering:
[lijst van documenten in bijlage]
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen.
Hoogachtend,
Voor de Raad van Bestuur,
[handtekeningen]