Het Coopkracht Charter

Samen vormen we de bruisende haven van coöperatief ondernemen

Coopkracht is het netwerk van en voor coöperatieve ondernemers in Vlaanderen. Het is een bruisende haven waarin denkers en doeners, gelijkgestemde zielen maar ook kleurrijke exoten en verrassende dwaalgasten samenkomen vanuit verschillende windstreken om ideeën en energie op te doen en met elkaar te delen.

Bij Coopkracht streven we ernaar jouw coöperatie te versterken en te ondersteunen. Wij bieden mogelijkheden voor het uitwisselen van inspiratie, kennis en ervaringen, want we geloven in jouw coöperatie. En we geloven dat alle coöperaties samen kunnen leiden tot een economie ten dienste van mens, samenleving en planeet. Een economie waarin participatie en dienend leiderschap ertoe leiden dat mensen samen ergens geraken waarvan ze nooit hadden durven dromen. Een economie waarin persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand gaan.

Om de ambitie van Coopkracht als bruisende haven van coöperatief ondernemen waar te maken, vertalen wij dit in twee concrete engagementen. Ze helpen ons te reflecteren, te staven en actie te ondernemen.

Het eerste engagement roept iedere coöperatie op om het rijke coöperatieve verleden te waarderen en continuïteit te geven aan haar kracht door waarden en principes te hoeden. Het verleden inspireert en stuwt het gezamenlijk handelen.

Het tweede engagement is een uitnodiging om individueel én als groep vooruit te kijken naar de wereld van de volgende generaties. We houden onze ogen op de toekomst en koppelen hier ook proactieve acties aan.

De engagementen vormen de basis voor dit charter. Als onderdeel van je lidmaatschap van het netwerk vraagt Coopkracht om dit charter goed te keuren en vooral om ernaar te handelen.

Coopkracht blijft een aanspreekpunt. Je mag ons blijven aanspreken met vragen, suggesties en bedenkingen.

Middels de betaling van het jaarlijks lidgeld voor Coopkracht geef je aan kennis genomen te hebben van dit charter en ga je akkoord met de inhoud ervan.

 

Engagement 1

De coöperatie onderschrijft de coöperatieve waarden en principes en handelt ernaar.

De coöperatieve vennootschap/ondernemer onderschrijft de waarden geformuleerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie en stemt haar gedrag en haar beleid daar consequent op af. Deze waarden zijn:

 • zelfhulp
 • zelfverantwoordelijkheid
 • democratie
 • gelijkheid
 • gelijkwaardigheid
 • solidariteit

In de rijke traditie van coöperatieve voorgangers geloven Coopkracht en haar leden bovendien in de waarden “eerlijkheid”, “openheid”, “sociale verantwoordelijkheid” en “zorg voor anderen”.

Coopkracht en haar leden zijn ervan overtuigd dat onderstaande principes, geformuleerd/gebaseerd op de Internationale Coöperatieve Alliantie, een leidraadvormen voor het gezamenlijk handelen. De leden promoten deze principes binnen en buiten de coöperatie en dit in functie van haar mogelijkheden en middelen. Lees hier meer over de ICA-principes.

Het beleid en de resultaten worden regelmatig en consequent daaraan getoetst.

1 Vrijwillig en open lidmaatschap

De coöperatie staat open voor eenieder die van haar diensten gebruik wil maken, en die bereid is om de verantwoordelijkheden die uit het lidmaatschap voortkomen, op te nemen. Discriminatie op grond van gender, sociale status, origine, politieke of religieuze overtuiging wordt uitgesloten.

2 Democratische controle door de leden

De coöperatie is een democratische organisatie die door haar leden gecontroleerd wordt. De leden kunnen actief deelnemen aan haar beleids- en besluitvorming. De verkozen vertegenwoordigers zijn aan hun leden verantwoording verschuldigd.

3 Economische participatie van de leden

De leden van de coöperatie dragen op een billijke manier bij aan en controleren op democratische wijze het kapitaal dat zij in hun coöperatie hebben geïnvesteerd. De leden ontvangen slechts een beperkte vergoeding op het ingebrachte kapitaal. Er wordt naar gestreefd om minstens een deel van de reserves aan de coöperatie toe te wijzen. Kapitaal is de dienaar en niet de heerser in de coöperatie. De leden van de coöperatie bestemmen overschotten voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • ontwikkeling van hun coöperatie, eventueel door het aanleggen van reserves die niet voor uitkering vatbaar zijn;
 • voordelen voor de leden in verhouding tot hun transacties met de coöperatie;
 • ondersteuning van andere door de leden goedgekeurde activiteiten.

4 Autonomie en onafhankelijkheid

De coöperatie is een zelfstandige organisatie die door haar leden gecontroleerd wordt. Als zijovereenkomsten sluit met andere organisaties, waaronder overheden, of kapitaal uit externe bronnen aantrekt, doet zij dat op voorwaarden die de democratische controle door haar leden waarborgt en de coöperatieve autonomie vrijwaart. (zie punt 2)

5 Onderwijs, vorming en informatieverstrekking

De coöperatie geeft haar leden, vertegenwoordigers, bestuurders en werknemers vorming, zodat zij doeltreffend aan de ontwikkeling van de coöperatie kunnenbijdragen. Er wordt geïnformeerd over de aarden de voordelen van de coöperatie aan het grote publiek, en in het bijzonder jongeren en besluitvormers.

6 Samenwerking tussen coöperaties

De coöperatie staat ten dienste van haar leden. Daarnaast versterkt het de coöperatieve beweging door bij voorkeur samen te werken met andere coöperaties en vertegenwoordigingen op regionaal, federaal en internationaal vlak.

7 Aandacht voor de gemeenschap

De coöperatie werkt aan de duurzame ontwikkeling van haar (lokale) gemeenschap via een beleid dat door haar leden wordt goedgekeurd, geëvalueerd en gecontroleerd.

 

Engagement 2

Samen met Coopkracht kijkt de coöperatie geregeld vooruit naar de toekomst

De coöperatieve vennootschap/ondernemer reflecteert regelmatig op haar eigenwerking, nu en in de toekomst. Coopkracht ondersteunt deze reflecties in haarbijeenkomsten en evenementen.

 • Waarmee zijn we bezig en waarom doen we dat? Stemt dat overeen met het begrip van ‘het goede’ voor onszelf, de wereld, de toekomstige generaties? Zijn er alternatieven te bedenken die dichter aansluiten bij dat begrip van ‘het goede’?
 • Hoe geven we in de toekomst vorm aan onze keuzes? Welke middelen, technologie, kennis en wijsheid hebben we daar voor nodig en hoe zetten we die in?
 • Hoe komen wij tot besluitvorming? Kunnen we met ons coöperatief model de spanning tussen ‘traag maar grondig’ versus ‘kort op de bal maar minder gedragen’ overstijgen? Is er een evenwicht tussen onze overleg-, denk- en doe-kracht en zijn onderliggende groepsdynamische processen voor alle deelnemers transparant en helder?

Coöperaties zitten in de lift, en focussen bewust op hun diverse rollen in de samenleving.

Ze bieden een alternatief ten tijde van crisis: ze staan voor een economie die mens en planeet plaatst voor profijt, samenwerking hoger inschat dan blinde concurrentie.

Coöperaties zijn regeneratief en distributief by design. Dat betekent dat ze verschillende vormen van waardencreatie tegelijk realiseren en ze tal van voordelen rechtstreeks toebedelen aan hun leden en de bredere samenleving.

Om het potentieel van coöperaties voor elkaar en de samenleving ten volle te benutten, is het cruciaal dat ze nauw samenwerken en elkaar actief ondersteunen, en op een dynamische wijze een hoopvolle beweging en in voor de samenleving vormen.

En in samenwerking met andere emancipatorische bewegingen – recente en al langer bestaande – willen coöperaties het tij ten goede keren in de samenleving. Want de omslag naar een welzijnseconomie, die een goed leven voor iedereen binnen de grenzen van de planeet beoogt, is dringend en nodig. Met deze stap tot actieve samenwerking laten coöperaties hun toekomstperspectief mooi aansluiten bij hun historische ontstaansgeschiedenis: samenwerken voor een betere wereld.